Projektet Ungdomsresan

Projektet Ungdomsresan

De övergripande målen är att skapa bättre förutsättningar för unga i Borlänges Västra område för att leva ett balanserat liv med känsla av stolthet och tro på framtiden, att vara självständig och engagerad samt att ungdomarna blir oemottagliga för extrema ideologier och våldsbejakande aktiviteter. Västra området har ca 13 000 innevånare. Inom området bor många som befinner sig i socioekonomiskt utsatta lägen.

Projektägare är UMIS föreningen i Borlänge och samarbetspartners är Somaliska Riksförbundet i Sverige, Unga Örnar Dalarna och Borlänge kommun. Projektet är treårigt med en budget på 3,8 miljoner kronor. Målgruppen är barn- och ungdomar i åldern 10–25 år. Under projekttiden kommer 60 ungdomar att utbildas till ungdomsledare och dessutom kommer 200 barn- och ungdomar att vara aktiva i projektet.

Syftet är att öka barn och ungdomars inflytande så att de själv kan påverka och ha inflytande inte bara när det gäller projektet men också alla beslut som fattas av skolledning, tjänstemän och kommunpolitiker som berör barn och ungdomar inom Västra området i Borlänge. Detta ska ske genom att barn och ungdomar ska få ökad medvetenhet om sitt liv genom diskussioner och värderingar utifrån nedanstående punkter.

  • Samhällsorientering för unga
  • Empowerment (Egenmakt) för unga
  • Inspiration till studier som leder till egenförsörjning
  • Demokratiska värderingar
  • Föreningslivet som demokratisk skola
  • Föräldra- och/eller vårdnadshavares engagemang

Under år tre kommer erfarenheterna från projektet att spridas genom konferenser, seminarier och andra former av resultatspridning. Erfarenheterna kommer också att dokumenteras i en ”handbok” som beskriver hur man kan arbeta för att förbättra barn och ungdomars liv och situation i socioekonomiskt utsatta områden.

För ytterligare information eller kontakt med projektet Ungdomsresan projektledaren.

By |2018-12-08T13:44:35+00:00December 8th, 2018|Aktuellt|